Rozhodnutí o přijetí

Mimořádný zápis dětí do mateřské školy

V 15. června 2015 byla naše školka zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení. v srpnu 2015 bude probíhat mimořádný zápis dětí do naší mateřské školy, která si díky legislativním podmínkám musela změnit název. Od 1. 9. 2015 ponese naše školka nový název 
"Mateřská škola a školní jídelna Kopretinka Olomouc, s.r.o." 
Než budou vytvořeny nové www stránky, buceme se setkávat na našich dosavadních stránkách.

 

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v části druhé a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Informace a pokyny pro rodiče:

Informace pro rodiče:

-          Zákonný zástupce (rodič) má povinnost spolu s odevzdáním žádosti a evidenčního listu předložit svůj platný průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

-          Ředitelka mateřské školy je povinna žádost a evidenční list od zákonných zástupců přijmout a dle závazných kritérií rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

-          Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví).

-          MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj. na vývěsce v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ.

-          Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Tyto děti jsou po dobu max. 12 měsíců osvobozeny od úplaty za předškolní vzdělávání. 

Pokyny pro rodiče:

1.       Zákonný zástupce dítěte si stáhne formuláře (žádost a evidenční list) na webu mateřské školy, nebo si je v listinné podobě vyzvedne v mateřské škole.

2.       Dokumenty řádně vyplněné včetně originálu (ověřené kopie) lékařského potvrzení, podepsané zákonným zástupcem (rodičem) dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy  nejpozději do 17. 8. 2015 do 15:00 hodin. Tímto termínem je zahájeno správní řízení. Vzhledem k tomu, že zápis dítěte do mateřské školy je úřední akt.

3.       V MŠ zákonní zástupci dítěte dostanou:

-          potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem dítěte,

-          zápisový lístek

-          termín k nahlédnutí do spisu dítěte dne 19. 8. 2015 od 10:00 do15:00 hodin.

4.       Termín zveřejnění výsledku zápisu je 20. 8. 2015 od 12 hodin, zveřejňují se registrační čísla dětí. Výsledky jsou zveřejněny na webu školy a na vývěsce MŠ.

5.       Pokud bylo dítě přijato do MŠ, zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek. Odevzdání zápisového lístku do MŠ je stanoveno nejpozději do 25. 8. 2015 do 15:00 hodin.

6.       Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu, bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci.

7.       Rodiče nepřijatých dětí obdrží Rozhodnutí o nepřijetí.

8.       Termín sejmutí výsledků zápisu je 31. 8. 2015. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole a školní jídelně Kopretinka Olomouc, s.r.o.

Ředitelka Mateřské školy stanovila následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. 
Počet volných míst pro  zápis na školní rok 2015/16: 10 

Do mateřské školy se přijímají děti podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

1. věk dítěte dle narození v období

 před 01. 09. 2010                                                         10 bodů

od 01. 09. 2010 do 31. 08. 2011                                     20 bodů

od 01. 09. 2011 do 31. 08. 2012                                     30 body

od 01. 09. 2012 do 31. 10. 2013                                     40 bod

2. individuální situace dítěte

dítě je hlášeno k celodenní docházce                              10 bodů

dítě je hlášeno k polodenní docházce                               1 bod                                               

Doplňující kritéria dle zaměření MŠ

V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat dle věku dětí od nejmladšího.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště a možností mateřské školy.

 

Odevzdání vyplněných originálů žádostí a evidenčních listů je v MŠ 17. 8. 2015 v době od 13,30 – do 15:00 hodin. 

Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu

Pokud bylo dítě přijato do MŠ, zákonný zástupce odevzdá zápisový lístek do 25. 8. 2015 do 15:00 hodin je konečným rozhodnutím zákonného zástupce.

 

Mgr. Iva Burdová, MBA

ředitelka MŠ

V Olomouci, dne 27. 7. 2015 

Dokumenty ke stažení

ŽÁDOST O PŘIJETÍ.doc 

DODATEK K PŘIHLÁŠCE.doc 

EVIDENČNÍ LIST.doc 

SPECIFICKÉ PODMÍNKY.doc 

 

Adaptace dítěte v naší MŠ:

Jsme si vědomi náročnosti na psychiku dítěte při přechodu z rodinného do méně známého či zcela neznámého prostředí mateřské školy. Chceme předejít případným obtížím a usnadnit začlenění dětí do nových sociálních a materiálních podmínek.

Adaptační program spočívá v různých formách postupného přivykání. Například zkrácením počáteční docházky do mateřské školy na 1. nebo 2. hodiny denně, společným pobytem rodiče a dítěte ve třídě, možností zachování sourozeneckých a kamarádských vazeb (smíšené třídy). Další možnosti jsou velmi rozmanité a lze je dohodnou mezi rodiči a učitelkou na třídě – podle individuálních zvláštností dětí.

 

Prázdninový provoz

V době školních prázdnin nemá naše mateřská škola provoz přerušen. Nabízíme možnost umístění Vašich dětí v naší mateřské škole v době, kdy jsou ve Vaší mateřské škole prázdniny.
 
Krásné léto
 
                            Koprertina
 
 

DEN DĚTÍ

 

PRÁZDNINY 2015

Kvapem se blíží prázdniny a pokud má Vaše školka o prázdninách zavřeno, můžete využít naší školičky. Počet míst je omezený, zájem velký, tak neváhejte, ještě máte možnost přihlásit své dítko k nám do školičky.
 
Přihláška ke stažení ZDE: PŘIHLÁŠKA -PRÁZDNINY.docx  
 
 

ZÁPIS DO ŠKOLIČKY

Vážení rodiče, probíhá zápis dětí do školičky. 
 

Přihlášky pro děti zde:  Ke stažení   

 

Příspěvek na školné od zaměstnavatele 

Zaměstnavatel může přispět zaměstnanci na školné formou nepeněžitého příspěvku ve formě přímé úhrady školce. Nárok zaměstnanců bude mít zaměstnavatel definován jako „Zaměstnanecký benefit“. Upravuje §25 odst.1 písm. h) bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

V tomto případě se u zaměstnance jedná o nepeněžní příjem, který je pro něj od daně osvobozený a nevstupuje do vyměřovacího základu pro sociální a zdravotní pojištění. Osvobození upravuje § 6 odst. 9 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů.

______________________________________________________________________________


 

Vítejte na našich stránkách

Naše činnost je zaměřena na děti od 0  do 11 let, jejich rodiče, prarodiče a na ty, kteří chtějí společně s dětmi prožít nádherný čas dětství.

Základní myšlenkou je vytvoření přátelského, inspirativního, bezpečného a profesionálního místa pro trávení volného času a vzdělávání.

Chceme aktivně podpořit rodiny a působit proti sociálně patologickým jevům, projevujícím se v dnešním světě. Svými aktivitami chceme pomoci rodinám v době mateřské a rodičovské dovolené překonat sociální a profesní izolaci. Všem, kteří mají zájem, vytvořit prostor pro vzájemnou pomoc,  předávání zkušeností a otevřenost. Programy jsou zaměřeny na podporu hodnot rodiny, rozvoj občanské společnosti a sounáležitosti, osvětu v oblasti zdraví, školství a ochrany životního prostředí.

Na našich stránkách se můžete seznámit nejen s pravidelnou činností, ale i s bohatým programem. 

Za náš tým Iva Burdová

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

http://www.anag.cz/rytmus-rodiny-objevte-pocit-zazraku-v-rytmu-rocnich-obdobi/d-97718/

Novinky

Den dětí

Svátek všech dětí jsme oslavili na našem plácku u školičky. Přišly za námi i děti, které si užily...
Celý článek

Den dětí

Pro všechny děti pořádá naše školka pobavení na travnaté ploše před školkou. 
Celý článek

Jídelníček

Jídelníček na týden od 11.května do 15. kveětna 2015 si můžete prohlédnout ZDE: Jídelníček
Celý článek

Svátek maminek

K zítřejšímu svátku všech maminek, vyrobily děti v naší školce krásná přání, bonbonový...
Celý článek

Recepty

Novinkou našich stránek jsou ověřené recepty jídel, které jsou připravovány pro děti v naší...
Celý článek

Jídelníček

Novinkou našich stránek je jídelníček pro děti v naší Mateřské škole. Jídlo je připravováno v naší...
Celý článek